dimecres, 14 de desembre de 2011

Per trava lla amb ordinador sa de tenir conte ser tes postures sa de seure recte peus a posats a terra la vista a una distancia proporcional per no tenir fatiga,el cap inclinat 20 graus, per no tenir mal esquena, sa  relaxa i moure tot suvint

1 comentari: